Õpilasesinduste assamblee

Haridus- ja noorteühing Avatud Vabariik on haridus- ja teadusministeeriumi strateegiline partner koostöö edendamisel muukeelsete koolide õpilasesindustega. Nende koolide õpilasesinduste koostöö edendamiseks oleme ellu kutsunud Õpilasesinduste assamblee, mille eesmärgiks on õpilaste õiguste kaitse ja haridus- ning noorsoopoliitika mõjutamine.

Õpilasesinduste assamblee on avatud koostöövorm eelkõige eestikeelsele õppele üleminekul osalevate üld- ja kutsehariduskoolide jaoks. Selle tegevuse fookuses on ülemineku tegevuste monitooring, õpilaste tagasiside kogumine ja edastamine otsustajatele
ning avalikkusele, ettepanekute tegemine vajadusel õigusaktide täiendamiseks ja praktikate muutmiseks ning kõigi Eesti õpilaste riigi- ja emakeeleõppe igakülgne toetamine ja arendamine.

Programm keskendub õpilaste osaluse suurendamisele koolielus ja õppekavas. Selle põhieesmärgiks on positiivse koolikultuuri edendamine, kus õpilased tunnevad end kaasatuna, toetatuna ja motiveerituna.

Tegevused on mõeldud eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumi õpilastele julgustamaks neid osalema õpilasesinduste valimisprotsessis ning mitmekesiste tegevuste ja projektide kaudu aktiivselt osalema koolielus. See on omakorda suunatud sõbraliku ja avatud õpikeskkonna loomisele ning õpilaste vaimse tervise ja heaolu toetamisele.

Keskendume sellele, et osalejad saaksid olla tõhusad esindajad õpilaskonna seisukohtade väljendamisel ja koolielu parendamiseks vajalike otsuste tegemisel. See hõlmab suhtluskanalite parandamist õpilaste ja koolijuhtide ning teiste otsustajate vahel ja selge struktuuri loomist tagasiside kogumiseks ning edastamiseks.

Me pakume õpilasesinduste liikmetele võimalusi arendada juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi, mis on olulised nende rollis koolielu korraldamisel ja õpilaste esindamisel. Selle eesmärgi saavutamiseks korraldame koolitusi, seminare ja praktilisi tegevusi. Samuti edendame koostööd õpilasesinduste, koolijuhtide, õpetajate, vanemate ja kogukonna vahel.

Õpilasesinduste assamblee tegutses Eesti vene õppekeelega koolide koostöövormina 2002-2014, ja käesoleval õppeaastal assamblee kutsutakse uuesti kokku õpilaste esindajate kaasamiseks eestikeelsele õppele üleminekuga seotud tegevuste monitoorimise ja
poliitikakujundamise protsessi.

Juhtimine on kollektiivne: kord aastas toimub õpilasesinduste assamblee suurkogu, kus valitakse 10-liikmeline esinduskogu, mis juhib assamblee tegevust järgmise suurkoguni.

Õpilasesinduste assambleega võib huvitatud õpilasesindus liituda ainult kollektiivselt ühisotsusega. Selleks on vaja täita avaldus ja saata selle aadressile: assamblee@or.ee.