Avatud Vabariigist

Haridus- ja noorteühing Avatud Vabariik on mittetulunduslik, eraõiguslik ja poliitiliselt sõltumatu organisatsioon. Ühing asutati 11. novembril 1999 (mittetulundusühinguna on ta registrisse kantud 2002. aastal).
 
Tegevuse peamisteks eesmärkideks on:
• noorte huvide, vajaduste ja arvamuste esitamine avalikkusele ja asutustega suheldes;
• noortepoliitika ja hariduspoliitika arendamisele kaasaaitamine; hariduskvaliteedi ja õpikeskkonna parandamine ning õpimotivatsiooni tõstmine;
• noorte arendavaks tegevuseks tingimuste loomine ja noorte teavitamine hariduselust Eestis ning maailmas.
 
Avatud Vabariik kaasab noori ühiskonnaellu aktiivsete otsustajatena, pakkudes neile vahendeid, infot ja koolitust, mis võimaldaks noortel paremini kaasa rääkida ja ühiskonnas aktiivsemat rolli mängida. Siinjuures peab Avatud Vabariik eriti oluliseks eesmärgiks edendada vene keelt kodukeelena rääkivate noorte aktiivset osalust ja aidata kaasa Eesti ühiskonna lõimumisele.
 
Ühingul on samuti pikkaajaline vabatahtlike kaasamise kogemus, sh kolmandatest riikidest. Ühingu juures on läbinud vabatahtliku teenistuse kestusega kuni 12 kuud vabatahtlikud Ukrainast, Prantsusmaalt, Gruusiast, Valgevenest ja Venemaalt.
 
Samuti tegeleb ühing aktiivselt eestkostega haridus-, lõimumis- ja noorsoopoliitika küsimustes.
 
Avatud Vabariigi liikmeteks on enamasti noored vanuses 16-26 eluaastat. Üle 70% liikmete kodukeel on vene keel, umbes pool ühingu liikmetest elab piirkondades, kus enamus räägib emakeelena vene keelt.
 
Liikmemaksu ühingul ei ole. Tegevuse jaoks rahaliste vahendite allikateks on riigieelarve (ühing on haridus- ja teadusministeeriumi strateegiline partner), Tallinna linna eelarve (aastatoetused Tallinna linna haldusterritooriumil tegutsevatele noorteühingutele) ja erinevad siseriiklikud ning välismaised fondid. Teiste hulgas rahastasid Avatud Vabariigi tegevust Kodanikuühiskonna Sihtkapital, SA Avatud Eesti Fond, SA Archimedes (Erasmus+), Integratsiooni Sihtasutus, Riigikantselei, Saksa Liitvabariigi suursaatkond jpt.