Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Tegevus


Noorteühing Avatud Vabariik on asutatud 1999. aastal. Meie tegevuse peamised suunad on seotud hariduse ja vabatahtliku noorsootööga. Ühingusse kuulub üle 1500 inimese vanuses 16-26 aastat, neist üle poole räägivad vene keeles.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAÜhingu eesmärgiks on:
1) noorte huvide, vajaduste ja arvamuste esindamine avalikkuses ja asutustega suheldes;
2) noortepoliitika ja hariduspoliitika arendamisele kaasaaitamine;
3) hariduse kvaliteedi ja õpikeskkonna parendamine ning õpimotivatsiooni tõstmine;
4) arendavaks tegevuseks tingimuste loomine;
5) noorte teavitamine hariduselust Eestis ja mujal maailmas.

Noorteühingu Avatud Vabariik liikmed elavad pea kõigis maakondades üle Eesti, kuid kõige suuremad esindused on Tallinnas ja Harjumaal (40%) ning Kirde-Eestis (40%). Ühingu tegevuse prioriteediks on ühiskonna lõimimine läbi noorsootöö.

Ühing tegeleb:
a) kodanikuharidusega, kaasates noori oma kodanikupositsiooni esitamisele ja otsustamisele riigi ning ühiskonna tuleviku üle läbi seminaride, konverentside, kohtumiste, õppesarjade, diskussiooniklubide jms korraldamise;
b) Euroopa lõimimisega, toetades Eesti noorte Euroopa kodanikeks olemist, arendades kultuuridevahelist dialoogi teiste riikide esindajatega, toetades koostööd noortevaldkonnas Euroopas läbi noorsoovahetuste, seminaride, õppevisiitide ja vabatahtliku teenistuse korraldamise, sh Euroopa Liidu naaberriikidega;
c) Eesti ühiskonna lõimimisega, toetades eesti keelest erineva emakeelega noorte kaasamist Eesti kodanikeühenduste tegevusesse ja soodustades eestlaste ning mitte-eestlaste vahelist koostööd läbi informatsiooni levitamise, kaasamisürituste korraldamise ja avaliku arvamuse mõjutamise;
d) eestkostega, seistes oma liikmete ja teiste ühingu sihtrühma kuuluvate inimeste (eelkõige noorte) huvide ja väärtuste kaitsmise eest suhetes avaliku võimu, ärisektori ning avaliku arvamusega.

Selle jaotuse materjalid kirjeldavad noorteühingu Avatud Vabariik peamiseid programme ja projekte.

gayhub.blue