Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Rahvusvaheline Kriminaalkohus – simulatsioon. Tunne oma õigusi!

Koostöös fondiga UNITAS korraldame noorteprojekti “Rahvusvaheline Kriminaalkohus – Simulatsioon. Tunne oma õigusi!”. Projekti eesmärgiks on õpetada noori tundma oma kodanikuõiguseid, innustada neid aktiivsemalt osalema ühiskondlikus elus ja soodustada integratsiooni.

Kuigi inimõiguste näol on tegu ühega Euroopa Liidu ja Euroopa rahvaste lõimumise alusväärtustest, pakutakse temaatilist haridust Euroopa koolides vähesel määrel. Probleemi lahendamiseks on Saksamaal välja töötatud aktiivõppe põhimõtetele tuginev inimõiguste õpetamise metoodika, mille käigus simuleeritakse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tegevust (Model International Criminal Court ehk MICC). Simulatsiooni käigus tulevad kokku eri kultuuri-, keele-, ja rahvusliku taustaga noored, et väidelda läbi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu praktikast pärit kaasuseid. Projekti käigus võetakse meetod esmakordselt kasutusele Eestis, kohandades selle kohalikele vajadustele vastavaks.

Projeti koosneb kolmest peamisest etapist. Esmalt koolitatakse kogenud välistreenerite abiga välja kohalikud koolitajad ja tehakse vajalikud muudatused meetodisse. Teiseks viiakse läbi põhiüritus ehk MICC simulatsioon, kaasates tegevustesse võrdsel määral nii eesti kui vene õppekeelega koolide noori. Seejärel viiakse läbi jätkukoolitus ühiskonneõpetuse ja ajalooõpetajatele, mille käigus analüüsitakse meetodi kasutusvõimalusi igapäevases õppetöös.

Projekti lõpp-etapis tehakse selle tulemused, sh kohandatud meetodikirjeldus kättesaadavaks internetis ja planeeritakse välja anda ühisavaldus osalevate noorte, koolitajate ja teiste noorteühenduste poolt, millega taotletakse riigieelarvest inimõiguste alast haridust pakkuvate projektide rahastamine pikas perspektiivis. Seeläbi tagatakse projekti jätkusuutlikkus ja laiaulatuslik mõju pärast tegevuste lõppu.

Projekti rahastavad: Riigikohus, Fond Kreisau-Initiative Berlin e.V., Avatud Eesti Fond, Konrad Adenaueri Fond, programm Euroopa Noored ja Tallinna Spordi- ning Noorsooamet.

gayhub.blue