Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Õpilasomavalitsus

Eesti Vabariigi gümnaasiumide vanemate õpilaste jaoks välja töötatud programm aitab neile edukalt korraldada õpilasesinduste tegevust, osaleda oma kooli arendamises ja kaitsta oma õigusi ning muretseda õppekeskkonna parandamise eest. Programmi rakendamiseks on loodud avatud koostöövorm: Õpilasesinduste Assamblee.

Õpilasesinduste Assablee on õpilaste esindusorganisatsioon, mis tegeleb õpilasomavalitsuse arendamisega Eesti koolides ja koolihariduse küsimustega. Assamblee tegutseb avatud koostöövormina juba 10 aastat.

Õpilasesinduste Assamblee peamine töökeel on vene keel. Assamblee koosseisu kuulub 58 kooli, mis moodustab 90% vene õppekeelega gümnaasiumiastmega koolidest.

Assamblee põhieesmärgid on:
1) õpilaste ja nende esindajate informeerimine hariduspoliitikast ja vastavast seadusandlusest ning nende kaasamine aruteludesse hariduselu probleemide üle läbi konverentside, seminaride, piirkondlike ümarlaudade. Kasutatakse ka teisi koostöövorme;
2) õpilaste esindamine ja nende huvide kaitsmine riikliku hariduspoliitika otsustamisel läbi pöördumiste valitsuse- ja teiste võimuorganite poole, kaasamisüritustel osalemise, pöördumistel avalikkuse poole. Kasutatakse ka teisi mõjutamisvõimalusi;
3) õpilasesinduste arendamine koolituste ja konsultatsioonide ning informatsiooniliste tugimeetmete kaudu.

Õpilasesindused astuvad Assambleesse täies koosseisus (keskmiselt 15-20 inimest). Igal õppeaastal liikmete nimekirju uuendatakse.

Assamblee kõrgeimaks organiks on nõukogu, kus igas liikmeskoolis on kaks kohta. Nõukogu istungeid kutsutakse kokku kaks korda õppeaasta jooksul, tavaliselt sügisel ja kevadel. Nõukogu istungite vahelisel ajal juhib Assamblee tegevust nõukogu poolt valitud kümmeliikmeline esinduskogu. Esinduskogu koosseisu võivad kandideerida kõik Assamblee liikmed.

Vahetult pärast ametisse astumist valib esinduskogu oma liikmete seast peasekretäri, kes esindab Assambleed välissuhetes, juhib esinduskogu tegevust ja esinduskogu ning nõukogu istungeid.

Esinduskogu juhindub oma tegevuses nõukogu otsustega. Järgmise nõukogu istungi päevakorda ja otsuste eelnõusid koostab esinduskogu. Vajaduse korral võib esinduskogu arutada eelnõusid esmalt läbi piirkondlikel ümarlaudadel.

gayhub.blue