Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Kodanikuharidus

Ühiskonna kõige perspektiivikamad liikmed on selle noored. Uuringud aga näitavad, et ligi 40% noortest ei huvitu ühiskondliku ja poliitilise elu võtmeküsimuste lahendamisest. Avatud Vabariigi ühekss läbivaks eesmärgiks on noorte aktiivsem kaasamine otsustusprotsessidesse. Praegune programm on suunatud 16-26-aastaste noorte kaasamisele.

Kodanikuharidust võib defineerida kui teadmisi, kogemusi, väärtussüsteemi ning sotsiaalsete ja praktiliste harjumuste kogumit, mille inimene võtab omaks ühiskondlikel teemadel aktiivselt kaasa rääkides. Kodanikuharidus peab tagama kodanikule võimaluse osaleda kaasaegse ühiskonna ja selle oluliste osade (demokraatia, loodustsäästva keskkonna, õigussüsteemi, ühiskondliku elu, kutuuri jne) arendamisel.

Programmi üheks tähtsamaks aspektiks on Eestis elavate rahvusvähemuste osaluse tagamine. Kuivõrd riigikeele ebapiisav valdamine võib ühiskondlikus elus eneseteostusel saada suureks takistuseks (vähene informeeritus, takistatud ligipääs teatud allikatele jne), siis pöörab Avatud Vabariik just sellele sotsiaalsele grupile erilist tähelepanu.
Noorte kaasamiseks ühiskondlikku ellu aktiivsete otsustajatena viib Avatud Vabariik läbi konverentse, seminare, infopäevi ja muid üritusi, mille eesmärgiks on tutvustada noortele ühiskondlikult oluliste protsesside tähtsust. Ka aitavad sellised üritused luua noortel kasulikke kontakte ning soodustavad integratsiooni.

Programmi peamisteks eesmärkideks on:
– noortele kodanikuühiskonna olemuse, selle kontseptsiooni ja ajaloo tutvustamine ning noorte motiveerimine eneseteostuseks läbi kolmanda sektori;
– noorte kaasamine ühiskondlikult olulistesse dialoogidesse;
– noorte teadmisteringi avardamine Eesti ajaloost, kodanikuühiskonnast ja ühikonna toimimisest, otsustusmehhanismide toimimisest ja poliitika olemusest; noorte huvi kasvatamine nimetatud valdkondades;
– demokraatliku mõtteviisi arendamine.

Programm toetub Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioonile (EKAK, Riigikogu poolt vastu võetud 12.12.2002): kodanikuaktiivsus kui inimeste omaalgatuslik ja vabatahtlik osalemine ühiskonnaelus ning oma paikkonna elu küsimuste lahendamises on demokraatliku ühiskonnakorralduse oluline koostisosa. Kodanikeühendused on ühiskonnas käibivate erinevate arusaamade ja huvide esindamise kanaleiks, mille kaudu kodanikud saavad teavet ja avaldavad arvamust kavandatavate otsuste kohta. Kui poliitiliste otsuste langetajad peavad dialoogi üldsusega ja arvestavad avalikus arutelus esitatud ettepanekuid, suureneb üldise kompetentsuse määr ja tugevneb riigi legitiimsus. (EKAK, II ptk).

Mõiste kodanikud tähistab käesolevas dokumendis kõiki Eestis legaalselt elavaid inimesi.

gayhub.blue