Arlington apotek arlington wa http://danmarkpillen.com/generisk-cialis/ Family health center longview wa

Euroopa lõimumine

Meie eesmärgiks on toetada noorte suhestumist Euroopa kultuuri- ja poliitilise maailmaga ning arendada nende kodanikuaktiivsust üleeuroopalisel tasandil. Propageerides Euroopa Liidu väärtuseid (rahu, õitseng, inimõigused, demokraatia, õigusriik), viime ellu järgmisi tegevusi:

 

  • seminaride, infopäevade, konverentside ja muude ürituste korraldamine: nende eesmärgiks on arutleda noortega Euroopa Liidu kontekstis oluliste probleemide ja küsimuste üle (julgeolek, Euroopa integratsioon, sotsiaalne võrdsus, välispoliitika jne). Noored saavad võimaluse kohtuda otsustajate-ekspertidega nii Eestis kui mujalt maailmast, ammutada uusi teadmisi EL funktsioneerimisest, otsustusprotsesside olemusest ja saadud info põhjal formuleerida oma arvamuse üldeuroopaliste küsimuste kohta;

 

  • infotegevus (uudised, meediakampaaniad, diskussioonides osalemine): selle eesmärgiks on luua noortes kodanikuarvamus üldeuroopalike protsesside kohta, info levitamine Euroopas toimuvast ning demokraatia, tolerantsuse ja õigusriigi põhimõtete väärtustamine ja propageerimine. Erilist tähelepanu pööratakse poliitikute ja muude arvamusliidrite kaasamisele diskussioonidesse.

 

  • rahvusvaheliste kontaktide loomine nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda: selle eesmärgiks on aidata kaasa Euroopa Liidu sisese ning välise integratsiooni hõlbustamisele.
gayhub.blue